O skládce

Také v nakládání s odpady nastaly po roce 1989 revoluční změny. Do té doby byla praxe taková, že komunální a jiný odpad se sypal prakticky kamkoliv, kde bylo volné místo a na první pohled to nikomu nevadilo. Jen na území okresu Domažlice bylo v té době přes 80 takových "obecních skládek" - v roklích za vsí, bývalých pískovnách apod. Když po roce 1990 schválil parlament nový zákon o odpadech, nebylo možné pokračovat v dosavadní praxi pokračovat. Tehdy vzniklé Sdružení obcí pro odpadové hospodářství rozhodlo postavit pro obce společnou "centrální skládku", svým zabezpečením odpovídající všem evropským normám. Skládka komunálního odpadu při osadě Lazce vznikla v roce 1993 v místech bývalé vojenské střelnice, kterou armáda počátkem 90.let opustila. Rozhodnutí o její stavbě podmínila především její centrální poloha uprostřed okresu Domažlice a také velmi vhodné geologické podmínky podloží v místě stavby a situace daleko od okolních obcí.

Původní terén byl náležitě upraven, zhutněno podloží a navezena vrstva jílů k řádnému utěsnění. Na vzniklý povrch "vany" budoucí skládky byla položena celoplošně svařená pevná a silná folie, uložen drenážní systém, ústící do jímek skládkové vody (která nemůže být vypouštěna do okolních vodotečí). Spodní vrstva starých pneumatik a štěrku chrání těsnící folii proti proražení. Na ni se pak od roku 1994 ukládají jednotlivé vrstvy komunálního i průmyslového odpadu, denně hutněné a postupně překrývané inertním materiálem.Tam, kde vrstva odpadu již dosáhla potřebné výšky, překrývá se odpad až několikametrovou vrstvou zeminy. Povrch skládky se postupně rekultivuje, takže lze stěží poznat, že pod travnatým pokryvem se v hloubce nachází mnohametrová vrstva zneškodněného odpadu. Předpokládá se, že skládka Lazce bude v provozu nejméně do let 2025-30. V okolí skládky je vybudován systém monitorovacích vrtů ke zjištění případných úniků nebezpečných látek do okolí. Je dobrým vysvědčením provozovatelů skládky, že doposud nebyly žádné takové úniky zjištěny. O tom, že skládka Lazce není ekologickým nebezpečím pro své okolí svědčí i fakt, že v areálu skládky běžně hnízdí zpěvné ptactvo, občas i koroptve a v bezprostřední blízkosti žije zvěř a rostou zde vzácné chráněné rostliny.

Kromě skládkování odpadu funguje skládkový areál i jako sběrný dvůr a dočasné shromaždiště některých druhů nebezpečných odpadů a místo pro zpětný odběr vyřazeného elektrozařízení pro obce celého okresu Domažlice.

webmaster